Region I Region II Region III
     
Region IV-A Region IV-B Region V
     
Region VI Region VII Region VIII
     
Region IX Region X Region XI
     
Region XII Region XIII CAR
     
NCR NIR